Қырық қыз

(Қабыл Мақсетов жазып алған, Қыяс жыраў атқарған)

Қырық қыз

Автор:   Халық


Онлайн оқыў PDF форматында көширип алыў

Мазмуны

Биринши бөлим
Екинши бөлим
Үшинши бөлим
Төртинши бөлим
Бесинши бөлим
Алтыншы бөлим
Жетинши бөлим
Сегизинши бөлим
Тоғызыншы бөлим
Оныншы бөлим

Социал тармақларда бөлисиў

Егер сиз бул китапты унатқан болсаңыз, бул бетти төмендеги социал тармақлар арқалы досларыңыз бенен бөлисиўди умытпаң:

Қәте болған текст:
Дурысланғаны:
    Дурысланған текст серверге жиберилмекте...
Өзгерисиңиз қабыл етилди. Үлес қосқаныңыз ушын рахмет!
Кеширерсиз, серверде қандайдыр қәте жүз берди. Азмастан, және бир урынып көриң.