Блог

Сайтқа Бердақ бабамыздың таңламалы шығармалары ҳәм Қырық қыз дәстаны қосылды

Сайтымызда жаңалық, жаңа еки китап қосылды. Бириншиси Бердақ Ғарғабай улының "Таңламалы шығармаларының жыйнағы" болса, екиншиси "Қырық қыз" дәстаны (Қыяс жыраў варианты). Оқыў ушын төмендеги силтемелерге өтиўиңизди сорап қаламыз:


Социал тармақларда бөлисиў

Егер сиз бул жаңалықты пайдалы деп билсеңиз, бул бетти төмендеги социал тармақлар арқалы досларыңыз бенен бөлисиўди умытпаң:

Қәте болған текст:
Дурысланғаны:
    Дурысланған текст серверге жиберилмекте...
Өзгерисиңиз қабыл етилди. Үлес қосқаныңыз ушын рахмет!
Кеширерсиз, серверде қандайдыр қәте жүз берди. Азмастан, және бир урынып көриң.